Promocja jest dostępna tylko dla nowych klientów firmy Tronik.

Regulamin promocji
§1 Postanowienia ogólne promocji Atrax4

1.   Organizatorem promocji jest firma Tronik sp. z o.o. sp.k (zwana dalej "Organizatorem").

2.   Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.   Promocja jest dostępna tylko dla nowych klientów firmy.

§2 Warunki uczestnictwa w promocji

1.   TRONIK udostępnia Testującemu urządzenie oraz udostępnia oprogramowanie w postaci systemu GPS ATRAX, zwane dalej urządzeniem (urządzeniami), w celu przeprowadzenia testów sprawności i poprawności działania systemu GPS ATRAX. Strony ustalają, że udostępnienie następuje na 90 dni licząc od dnia montażu urządzenia.Urządzenie zostanie zamontowane przez firmę TRONIK w udostępnionym przez Testującego pojeździe znajdującym się w posiadaniu Testującego.
2.   Uczestnik promocji musi być nowym klientem systemu Atrax4.
3.   Aby skorzystać z promocji, klient musi podać hasło promocyjne "etransport" przy wypełnieniu formularza.
4.   Koszt przyjazdu montera do instalacji i demontażu urządzenia GPS jest pokrywany przez klienta.
5.   Urządzenie GPS jest dostarczane bez dodatkowych opłat przez pierwsze 3 miesiące użytkowania; po tym okresie w przypadku pozytywnego wyniku testu, stosowane będą standardowe stawki wynikające z umowy.
6.   Urządzenie zostanie zamontowane przez firmę TRONIK w udostępnionym przez Testującego pojeździe/pojazdach znajdujących się w posiadaniu Testującego.
7.   TRONIK zobowiązuje się do udostępnienia danych przesyłanych z urządzenia zamontowanego w samochodzie Testującego, wskazanych na fakturze wystawionej po wykonanej usłudze montażu.
8.   Testujący zobowiązuje się testować urządzenie w warunkach normalnego zużycia dla tego typu urządzeń. Testujący zobowiązuje się nie udostępniać urządzenia oraz oprogramowania w jakimkolwiek celu osobom trzecim oraz zobowiązuje się do utrzymywania urządzenia, o których mowa w pkt. 1 powyżej w stanie należytym, zabezpieczając je przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą.
9.   Test systemu GPS ATRAX będzie prowadzony z wykorzystaniem kart SIM należących do firmy TRONIK na koszt TRONIK.
10.   Testujący pokrywa koszt dojazdu w kwocie 0,80 zł netto/1 km, montażu w kwocie netto, oraz ewentualnego demontażu w kwocie 168,00 zł netto za każdy pojazd posiadający urządzenie GPS ATRAX.
11.   Miesięczny koszt użytkowania urządzenia dla celów testowych, który zobowiązuje pokryć się Testujący na terenie kraju za pojazd wynosi netto. Monitorowanie pojazdu za granicą Polski stanowi dodatkową opłatę wg faktycznego zużycia tj. ok. netto /dobę pojazdu za granicą Polski.
12.   Miesięczne opłaty określone w zdaniach powyżej, Testujący zobowiązuje się uiszczać na podstawie wystawionych przez TRONIK faktur VAT, przy czym Testujący upoważnia TRONIK do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
13.   W razie utraty lub uszkodzenia urządzeń, braku udostępnienia pojazdu do demontażu urządzenia przez Testującego, uiszczona zostanie przez niego opłata - kara umowna na rzecz TRONIK w wysokości 1000 zł netto za każde urządzenie wskazane na fakturze VAT. Opłata - kara umowna staje się wymagalna w ciągu 7 dni od zakończenia testu i spełnienia warunków ze zdania powyżej, a Testujący zobowiązuje się ją uiścić bez dodatkowego wezwania na konto firmy TRONIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., PKO BP S.A o/Pułtusk, Nr konta: 57 1020 1592 0000 2402 0089 9401.
14.   W przypadku pozytywnego zakończenia testu, firmy mogą nawiązać dalszą współpracę. Strona testująca może złożyć zamówienie na system GPS Atrax.
15.   W przypadku negatywnego wyniku testów, TRONIK zdemontuje urządzenia. Testujący udostępni do demontażu urządzeń wszystkie pojazdy firmie TRONIK wskazane na fakturze VAT oraz zapewni niezbędne do tego warunki w ciągu 3 dni od zakończenia testu. Informację o dostępności samochodów Testujący przekaże do TRONIK minimum 48 godzin (z wyłączeniem sobót i niedziel) przed planowanym demontażem.
16.   Testujący obowiązany jest powiadomić TRONIK o wyniku testu urządzenia/urządzeń w terminie 3 dni od upływu okresu wskazanego w pkt. 1 Umowy powyżej w następujący sposób: a. drogą mailową na adres: biuro@tronik.pl b. pocztą na adres do korespondencji: TRONIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Traugutta 2B, 06-100 Pułtusk
17.   W przypadku niepowiadomienia przez Testującego w w/w terminie TRONIK o wyniku testu, firma TRONIK zacznie obciążać Testującego za użytkowanie urządzenia GPS kwotą 200 zł netto miesięcznie od pojazdu oraz za pozycjonowanie pojazdu za granicą Polski wg faktycznego zużycia, począwszy od miesiąca następnego po upływie 30-dniowego terminu testu, o którym mowa w pkt. 1 Umowy powyżej.
18.   W przypadku, gdy stan techniczny samochodów należących do Testującego ma istotny wpływ na jakość informacji przekazywanych przez urządzenia, TRONIK nie gwarantuje poprawnego działania systemu.
19.   Testujący zobowiązuje się zapewnić możliwość dokonania montażu w pojeździe bez obecności kierowcy pojazdu ani osób postronnych, w przeciwnym przypadku, TRONIK nie gwarantuje poprawnego działania systemu.

§3 Okres trwania promocji

1.   Promocja obowiązuje od dnia ogłoszenia do odwołania, jednak nie krócej niż do wyczerpania zapasów urządzeń GPS przeznaczonych na promocję.

§4 Zasady promocji

1.   W przypadku rezygnacji z usług Atrax4 w trakcie okresu promocyjnego, urządzenie GPS powinno zostać zwrócone Organizatorowi w stanie nieuszkodzonym.
2.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia, z zastrzeżeniem, że prawa nabyte przez uczestników przed zmianą będą respektowane.
3.   W przypadku zaistnienia okoliczności wymagających sprecyzowania lub zmiany postanowień regulaminu, wszelkie zmiany zostaną dokonane w formie pisemnej w formie aneksu do niniejszego regulaminu.

§5 Postanowienia końcowe

1.   Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.
2.   W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z promocją, klient może skontaktować się z działem obsługi klienta Organizatora.